Autocross in Malta

Regs Motocross 2011

Home
Race Dates 2014.
Race Points 2013 - 2014
Regs Autocross 2011
Regs Demolition 2011
Regs Motocross 2011
Links to Photo Albums
Links / Sponsors
Facilities - Marshals
Some Photos
ASM Champions from 1985
Racetrack Map
ASM 4 x 4 Buggy Speed Circuit Event
General Info
Contact Us
Xewkija Autocross 2003
Darren Dimech_2004
 
Motocross New Regulations
from :- 2010 10 01
 
      The Motocross New Rules & Regulations are based on the  
      FIM-Europe rules for Motocross. These are available only in Maltese.
      Pls Excuse us for any inconvenience.  May I kindly advise you use a Web 
     Translater or contact the webmaster.

Assocjazzjoni Sport Muturi

Affiljata mal-KMS, KOM, UEM, FMI. MMF.

  

Regolamenti tal-Motocross 2010 – 2011

 

Sezzjoni Nru. 1             Regolamenti ghar-Rider

 

 

 1.1      Kull Rider irid joqghod ghal ezami mediku u tas-sewqan, li jistghu

           jsiru minn tabib jew instructor ta’ l-A.S.M..

 

1.2      Jekk Rider Jinqabad gewwa l-korsa mhux ghal skop ta’ training,

           Izda ghal xi ragunijiet personali, dan jitressaq quddiem il- kumitat

           tas-sezzjoni u wara jider quddiem il-Kumitat Ezekuttiv, u jehel

           penali skond kif jiddeciedi l-kumitat ezekuttiv presenti.

 

1.3       Ir-Rider irid jilbes ilbies protettiv kemm waqt it-tahrig, kif ukoll

           waqt il-kompetizzjonijiet.l-ilbies jikkonsisti: f’ Helmet, zarbun

           addattat u hwejjeg ohra protettivi, Izda mhux xi Tee-shirt xi

           hwejjeg tan-nylon jew xi shorts. Dan ghandu jilbes il Full Motocross

           Kit. (ara 5.4 sa 5.7)

 

1.4       L-ebda Rider ma jista’ jaqsam il-korsa biex iqassar, jew jghaddi

           minn xi mkien iehor, hlief dak indikat mill marshals. Jekk Rider

           jitlef il-kontroll tal-mutur u johrog barra mil-korsa, dan irid jerga

           jidhol minn fejn hareg jew minn l-eqreb post minghajr ma jqassar

           il-korsa jew jiehu xi forma ta’ vantagg.

 

1.5      In-numru li juza r-Rider fuq il-mutur irid ikun:-

              a)      moghti lilu mill-ufficjali ta’ l-A.S.M.

              b)      numru abjad fuq sfond iswed u ta’ hxuna wahda

              c)      imwahhal fuq ix-xellug u l-lemin tal-mutur kif ukoll fuq

                       quddiem fejn u possibli.

             d)      l-ebda Rider ma jista jibdel in-numru minghajr l- 

                      approvazzjoni ta l-ufficjali ta’ l A.S.M. Jekk Jinbidel in-

                      numru bi qbil ma l-ufficjal inkarigat, dan ghandu jinforma

                      lill-Clerk of the course fl-ewwel attivita li jkun imiss.

 

1.6       Kull kompetitur irid jiffirma dokument li permezz tieghu, il-

           kompetitur jesonora lil A.S.M., l-ufficjail u l-isponsors taghha

           kollha, minn kull inkwiet li jista jiffaccja matul u wara l-

           kompetizzjoni.

 

1.7       Kull protest ghandu jsir minn kompetitur tal-gurnata, bil-miktub

           mhux aktar tard minn 30 minuta wara li tispicca l-kompetizzjoni. 

           Kull protest irid ikun akkumpanjat b’depozitu ta’ €35:00, liema

           depozitu jintilef jekk min ressaq il protest jinsab li ma ghandux

           ragun.

 

1.8      Kull Rider irid jobdi l-istruzzjonijiet ta’ l-ufficjail jew marshals,

           kemm waqt il- kompetizzjoni kif ukoll waqt it-tahrig, f’kull gurnata.

 

1.9      Kull mutur irid ikun ipprezentat ghal kull kompetizzjoni skond ir-

           regolamenti ta’ l-A.S.M.

 

1.10     Ir-Rider qatt ma jista jidhol fil-korsa minghajr il-permess ta’ l-ufficjal

           inkarigat u QATT ma jista jsuq kontra d-direzzjoni normali tal- 

           korsa. Jekk Rider jidhol fil- korsa waqt xi event u ma jkunx ha

           permess minghand l-ufficjal inkarigat mill-attivita tal-gurnata, dan  

           jigi skwalifikat dak il-hin stess.

 

 

1.11    L-A.S.M. permezz tal-ufficjal mahtur biex imexxi l-iskrutineering,

          tista titlob li l-magna tal-mutur tigI miftuha jekk ikun hemm xi

          suspett li c-cilindrata tal-mutur ma tkunx dik permessa mir-

          regolamenti. F’dan il-kaz, l-A.S.M. thallas lir-Rider l-ispejjes li 

          ragonevolment jidhol fihom il-kompetitur, kemm il-darba Ic-  

          cilindrata tal-magna tkun skond ir-regolamenti. Fl-ebda kaz

          dan il-hlas ma jaqbez il-€25:00. Jekk jigi kkonfermat li l-magna ma'

          tkunx skond ir-regolamenti:-  

            a)        Il-kompetitur jehel multat ta’  €100

            b)        Ma jkunx jista jiehu sehem f’attivitajiet organizzati mil- 

                       A.S.M. sakemm isir il-hlas.

            c)        Jigu mnaqqsa 10 punti mill-kampjonat.

 

 

1.12     Kull Rider irid ikun membru affiljat ma l-A.S.M., u jrid jirreggistra l-

           mutur tieghu qabel kull kompetizzjoni u jkun hallas il-mizata

           miftehma mill-Kumitat Ezekuttiv. Jekk ir-Rider jonqos li jaghmel

           dan, ma' jkunx jista’ jiehu sehem fl-attivita.

 

1.13   Jekk l-imgieba ta’ xi Rider ma tkunx skond l-ordni u ir-rispett lejn l-

           ufficjalli, ir-Riders, jew persuni ohra, dan jigi skwalifikat u jista

           jehel piena ohra mill-Kumitat Ezekuttiv, skond il-kaz.

 

1.14    Ir-Riders iridu juzaw iz-zewgt (2) rapprezentanti fil-Kumitat tal-

           Motocross biex jirraprezentawhom ghal xi diffikultajiet u waqt xi

           kompetizzjoni.

 

1.15    Il-Kumitat Izomm id-dritt li jzid, inaqqas jew jibdell xi regolamenti

           skond kif ikun mehtieg matul Iz-zmien. Dawk ir-regolamenti

           miftehma huma obligatorji daqs dawk miktuba

 

1.16   Il-Kumitat Izomm id-dritt li jnaqqas in-numru ta’ tigrijiet jew laps

          skond il-htiega tal gurnata.

 

1.17     Il-Kumitat organizzattiv Izomm id-dritt li jista jirifjuta xi Rider milli

             jiehu sehem f’xi attivita jekk jidhirlu li s-safety tar-Rider jew tal-

             mutur tista tkun ta periklu, jew mhux skond ir-regolamenti tal-A.S.M. jew

             f’ kazi partikulari, tal-gurnata.

 

1.18      Jekk Rider jigI konfermat li jkun ha ammont ta’ alkohol, drogi, medicina,

              etc.. dan ma jithalliex jiehu sehem fl-attivita. Wara dan jista jeheI u/jew

              jigi penalizat mill-Kumitat Ezekuttiv tal-A.S.M.

1.18.2   Kull Rider jista jigi mitlub joqghod ghal ‘Doping Test’

              b’approvazzjoni tal-Kumitat ASM

 

1.19      Il-kundizjoni fizika tar-Rider trid tkun tajba, u dan irid ikun

              ikkonfermat mill-Clerk of the Course inkarigat mill-A.S.M.

 

1.20      Kull Rider irid jinzel ghal Warm-Up li ssir qabel l-Ewwel Heat jew

              kull meta jigi ordnat. Min ma jinzilx fil-hin jitlef l-opportunita li

              jghamel il-Warm-Up.

 

1.21      Ma Jistax isir giri u provi tal-Muturi fil-Paddocks kollha. Is-sewqan fil-

              paddocks huwa limitat biex wiehed johrog u jidhol mil-korsa u biex il-

              mutur jittella fuq it-trailer.

              Provi jistaw isiru biss fil-korsa, bil-permess miftieghem mar-Race

              Directors tal-ASM. Tinghata penalita lill min ma jobdix din ir-regola.

 

1.22      Kull rider irid jirregistra u jkun membru mal-ASM, ihallas il-Mizata

              tal-Membership u tar-Race Registration skond kif stipulata mil-Kumitat 

              Ezekuttiv tal- ASM.

 

1.23      Kull rider tal-kampjonat irid ikollu 18 il-sena.

 

 

 

Sezzjoni Nru. 2.           Regolamenti tal-Kompetizzjoni

 

2.1        Kemm il darba l-kompetitur ma jsegwix l-istruzzjonijiet tal-ufficjali

             jew tal-marshals dan jitlef 10 punti mit-total tal-Heats tal-gurnata.

             Dan jista jbiddel il-pozizzjoni finali fil-klassifika.

 

2.2       Rider irid jirregistra l-mutur tieghu fil-hin stipulat mill-A.S.M. (ara

             sezz.1 Nru. 12) Jekk dan ma jsirx, dan ma jkunx jista jippartecipa

             f’dik il-kompetizzjoni jew attivita.

 

2.3        Ir-Rider jinghata puntegg skond il-puzizzjoni finali f’kull heat tal-gurnata. (ara Tabella Nru 1)

Jekk Rider jircievi penalita, il-punti ta din il-penalita jitnaqqsu mill-

punti tal-Heats.

 

2.4       Dawn it-tigrijiet ikunu ta’ (3 Heats ta’ 10 minuti u Lap (10 minuti + 1 Lap

             f’kull heat. In-numru ta’ dawriet jista jitnaqqas skond il-htiega tal-

             gurnata, kif imsemmi f’sezzjoni 1.16.

 

2.5       Jekk Rider ma jkunx prezenti fuq il-'Gate' u lest fuq l-'istarting Line'

             fi zmien zewg minuti minn x’hin jinghata sinjal dan jigi eliminat

             ghal dik it-tigrija biss.

 

2. 6       Free Practice/Warm-up Laps. Dan ikun ta’ mhux iktar minn 15 il-

             minuta. Kif tintwera il-Bandiera tal-Finish, ir-riders kollha johorgu

             minn l-istess parti tal korsa lejn il-paddock.

 

2.7        Kull marshal point huwa mistenni li jkollom zewg marshals, wiehed

             biex Izomm il-bandiera u l-iehor biex jghin lir-Rider. Dawn

             mistennija li jilbsu il-Bibs halli jidhru.

 

2.8        Punti tal-gurnata

             F’kull Heat tal-Gurnata kull Rider jiehu punti kif jidhru fit-tabella Nru 1

             u dan skond kif jispicca it-tigrija ta’ dik il-Heat, basta jkun saq

             mhux inqas minn 3 Laps. Dawn il-punti jservu biex jigi identifikat it-

            Total ta’ punti tal-gurnata ghal kull Rider u tohrog il-klassifika generali 

             tal-gurnata.          

             (NB). Punti ta’ Penalita waqt it-tliet Heats jitnaqqsu mit-total tal-punti

             mirbuha fit-tliet Heats u wara dan it-tnaqqis issir il-Klassifika Generali

             tal-Gurnata.

 

2.9        Punti li jghoddu ghal Kampjonat:-

             Dak ir-Rider li jirbah l-ghola punti fil-Heats tal-gurnata skond artiklu 2.8,

             jirbah l-Ewwel Post u jiehu 25 punt ghal ‘Klassifika tal-Kampjonat’

             skond Tabella Nru 1.

             Ir-Runner-up u il-kumplament tar-Riders jiehdu l-Punti mit-Tabella

             Nru 1 skond il-Klassifika Generali tal-gurnata, Ezempju:-  It-Tieni

             post tal-gurnata jiehu 22 punt, it-Tielet jiehu 20 punt fil-klassifika

             tal-Kampjonat, etc.

 

2.9.2    (NB). F’Kaz ta’ Parita fil-Punti, dak ir-Rider li jirbah l-ahjar

             pozizzjoni fuq il-Finish Line ta l-Ahhar Heat meta komparat mal-

             pari tieghu, jiehu il-vantagg tal-pozizzjoni u il-pari l-iehor jiehu il-

             post ta’ warajh.

 

2.9.3       F’kaz ta Parita f’xi Post bejn zewg kompetituri, hadd ma jirbah il-post

                ta’ wara dawn izda jinqabez post fil-klassifika. Dan jghodd ghat

               Trofies, ghal-Punti tal-Kampjonat, Klassifika ASM u dik Gurnalistika, u ohrajn

 

2.9.4       Dawn is-sistemi jridu jigi applikatati f’kull kaz u f’kull parita fil-‘Klassifika Generali’ tal-gurnata.

 

2.9.5       F’kas ta’ parita fil-punti tar-riders fi tmiem il-kampjonat MX, dak ir-rider li rebah l-iktar l-ewwel postijiet, jigi ddikjarat ir-rebbieh. Jekk tibqa  l-parita, naraw l-akbar numru tat-Tieni post, etc.

 

2.10        Kull Rider huwa responsabbli ghal ghemil tieghu u tas-supporters tieghu ukoll.

 

                   Tabella Nru 1 ghal-Punti ghall Heats u ghall Punt ital-Kampjonat.

 

 

 

1st       punti 25

         8th    punti  13

15th   punti 6

2nd     punti 22

         9th    punti  12

16th   punti 5

3rd      punti 20

        10th   punti  11

17th   punti 4

4th      punti 18

        11th   punti  10

18th   punti 3

5th      punti 16

        12th   punti  9

19th   punti 2

6th      punti 15

        13th   punti  8

20th   punti 1

7th      punti 14

        14th   punti  7

 

 

 

 

                                                        Tabella Nru. 1

 

2.11      Waqt tigrija jekk Rider ma jaghmelx hiltu biex ikun kompetittiv 

              jista jintalab jirtira u jista jigi penalizzat mill-Kumitat Ezekutttiv tal-

              ASM. 

 

2.12      Meta Rider jaqta il-Finish Line, irid ikun ghadu f’kuntatt mal-mutur.

 

2.13      Ir-Riders kollha jridu jaqsmu il-Finish Line mhux iktar tard minn 5

              minuti wara li jasal ir-rebbieh ta’ dik it-tigrija. Jekk dan ma jsehhx, l-

              ahhar Lap ta’ dak ir-rider ma tghoddx fir-rizultat.

 

2.14      Il-Marshal jista’ jghin lir-Rider waqt il-kompetizzjoni fil-korsa, meta jaqa,

              jew biex jistartja il-mutur jew xi ghajnuna ohra minhabba is-safety.

 

2.15      Id-dati tal-Kampjonat tal-Motocross ikunu approvati mill-Kumitat

              Ezekuttiv tal-ASM

              Il-Kampjonat ikun ta’ mhux inqas minn seba (7) events sakemm ma

              jkunx hemm raguni valida biex dan in-numru jizdied jew jitnaqqas.

 

 

 

 

Sezzjoni Nru 3   Bandieri

 

3.1        Bandieri

 

Start         Bandiera Nazzjonali           Tluq minn wara il-Gate.

 

                                      Hamra                  Periklu fil-Korsa kulhadd jieqaf u

                                                                     jitfi l-Mutur fejn ikun.

                                                                    Tintwera wkoll meta jkun hemm

                                                                    ‘False Start’.

 

                                       Hadra                  Korsa normali ma hemmx periklu

                                                                    aktar fil-korsa.

 

Blu Fissa         Halli lil ta warajk jaqbzek ghax qed

                           jghaddik b'dawra jew huwa veloci hafna

                           aktar minnek.

 

                             Blu Tperper                  Issakkar lill Hadd. Wara din tista

                                                                      tohrog Bandiera ta’ ‘Warning’. Din

                                                                     tiswa Hames (5) punti ta’ Penalita.

                               

                               Safra Fissa                 Periklu fil-korsa. Suq b-attenzjoni

                                                                     kbira u naqqas li speed

 

Ikompli :-     

                           Safra Tperper                Diffikulta jew Periklu fil-korsa, naqqas li

                                                                     speed u hadd ma jista jaqbez lil iehor. Min

                                                                     jaqbez fuq bandiera safra jehel 10 punti.

 

Sewda u Bajda Djagonali             Warning, jekk tigi muri din il bandiera

                                                            sinjal li ma kontx sportiv u kull darba li tigi

                                                            murija din il bandiera jonqsulek 10 punti

 

                                      Sewda                   Jekk Rider jigi muri din il-bandiera

                                                                      dan ikun gie skwalifikat ghal

                                                                      kumplament tal-gurnata. Jekk Rider

                                                                      ma jghatix kaz din il-bandiera u jibqa 

                                                                      jsuq fuq bandiera sewda dan jehel tigrija

                                                                      ghal kull dawra li jkun ghamel fuq il 

                                                                      bandiera.

 

Bajda b'Salib Iswed Djagonali              L-ahhar dawra.

 

      Checkerd: Bajda w Sewda            Tmiem tat-tigrija, tahrig jew qualifika.

 

 

 

Sezzjoni Nru 4   It-Tigrija

 

4.1        Waqt tigrija jekk Rider johrog mill-korsa u jmur lura fil-paddock, dan ma

              jistax jerga jidhol fil-korsa u jkompli t-tigrija.

 

4.2        Waqt tigrija Rider ma jistax jinghata ez. petrol, ilma, spark plugs,

             et`….. (Ara 2.14 ukoll)

 

4.3        Il-korsa tinharat qabel kull tigrija sal-Gimgha f’nofs il-lejl u s-Sibt jista

              jsir training fuqa qabel it-tigrija tal-Hadd. Il-korsa ma tergax tinharat sal-

              Hadd tat-tigrija tal-kampjonat.

4.3.2     Dawk li jkunux membri mhallsa mal-ASM, Ma Jistawx jghamlu l-ebda

              training fuq il-korsa.

 

4.4        Jekk it-tigrija titwaqqaf wara erba' (4) laps tal-Leader jew aktar minn

              nofs il-Laps (50%) tat-tigrija ir-rizultat johrog fuq l-ahhar dawra ta’

              qabel ir-Red Flag.

4.4.2     Jekk titwaqqaf sa u waqt ir-Raba’ (4) Lap, din titqies daqs kieku ma

              saretx, u t-tigrija terga tibda.

4.4.3     Jekk xi Riders ma jistawx jergaw jidhlu fir-Re-Start fil-hin, it-tigrija

              tibda ninghajrhom.

 

4.5        Jekk tigrija tigi mwaqqfa minhabba incident ta' xi Rider, dak/dawk li

              jkun gie ‘Black Flagged’ ma jkunx jista jiehu sehem f’dik it-tigrija jekk

              ikun ha jsir Re-Start’.

             Jekk rider ikun weggha, dan irid jigi certifikat ‘OK’ mit-Tabib/Head

             Nurse tal-gurnata.biex jerga jidhol fir-Re-Start’. F’kull kaz, ma

             jistax jizdied in-numru ta’ riders fir-Re-Start.

 

4.6         Jekk Rider jasal tard ghal xi attivita u l-ewwel Heat tkun bdiet dan

              jithalla jsuq mil-heat ta’ wara. Rider jista’ jitlef l-ewwel heat biss u

              ma jistax jidhol fit-tigrija meta din tkun bdiet.

 

4.7         Warning tiswa Hames (5) punti ta’ penalita. Din titnaqqas mit-total ta’

              punti tal-gurnata u jista jkollha effett negattiv fuq ir-rizultat tal-gurnata.

4.7.2     Black Flag lir-Rider, dan jitlef il-punti, it-trofy u jirtira mil-kumplament

              tal-attivita.

 

4.8        Trofies ghal kull Tigrija skond in-numru ta’ kompetituri fil-gurnata.

Mhux aktar min tlett trophies jew nofs in-numru ta’ muturi prezenti jekk ikun hemm anqas min sitt muturi fil-bidu tal-kompetizzjoni.

 

4.9          Il-klassijiet tal-Muturi huma kif gej:  Beginners (B) u Experienced (A). Beginner jitqies Experienced mill-Kumitat ASM. Wara li rider ikun ilu Sena jsuq mhux inqas min 50% tal-events tal-Kampjonat jew ikun ha sehem fi tliet (3) events f’kull wiehed minn (3) kampjonati, dan jigi klassifikat mal-Klassi Experienced ‘A’.

 

4.10       False Start. It-tigrija tista titwaqqaf waqt l-ewwel Lap.

 

4.11      Jump Start. Min jaghmel ‘Jump Start’ u jwahhal il-Gate tieghu, it-

              tigrija tkompli.

 

Sezzjoni Nru 5.            Il- Mutur:

 

5.1      Il-frame tal-mutur irid ikun f’kundizzjoni tajba u wkoll il-Footrests,

           swing-arm u frieket.

 

5.2      Tyres; Dawn iridu jkunu tat-tip Off Road u mhux tat-triq. It-tyres iridu

           jkunu preferibbilment bit-tubu u d-disinn jew grooves/blocks ikun

           fihom mhux inqas minn 3mm ta’ lastiku fl-iktar parti baxxa.       

           Ir-Rims tar-roti jridu jkunu f’kundizzjoni tajba, u minghajr spokes

           neqsin jew maqtughin.

 

5.3      Is-seat, tal-mutur irid ikun ta kwalita tajba u marbut sod mal-frame.

 

5.4      Is-Safety Helmet, (Tip tal-MX) Irid ikun ta’ kwalita tajba, tinqafel

           tajjeb, tat-tip Full-Face u b’Chin Protector. Dan irid ikun immarkat

           bit tabelli ta’ Standards konformi mal-FIM

 

5.5      Eye Protection. Dan irid jintlibes mir-rider f’kull Start ta’ Practice,

           Warm-Up u/jew Tellieqa.

 

5.6      Hwejjeg li jghattu il-gisem kollu u kit tal-Cross biss jista jintuza. Dan

           jikkonsisti fi:- Ingwanti, Qalziet Twil, Jersey, Goggles, Chest/Back

           Protector. Hwejjeg; tan-nylon,Tee-Shirts u shorts mhux permessi.

 

5.7      Zarbun; apposta ghal Cross irid jintuza. Neck-Protector huwa

           rakkomandat li jintlibes.

 

5.8      Il-magna; din tista tigi modifikata izda c-cilindrata tkun konformi

           ma’ Art. 5.17

 

5.9     Il-Brakes; dawn iridu jkunu kappaci jillokkjaw Iz-zewg roti.

 

5.10   Il-Levers; ta’ fuq il-handle bar irid ikunu ta’ kwalita tajba u jkollom

           il-bocca fit-tarf.

 

5.11   Il-Handle Bar; dan irid ikun bicca wahda u f’ kundizzjoni tajba.

 

5.12   It-Tank tal-Fuel; irid ikun marbut sew mal-frame u t-tap irid

          ikun jinqafel tajjeb.

 

5.13   Is-Silencer; dan irid ikollu shields protettivi tal-fabrika fejn hemm

           bzonn.

 

5.14   L-ebda oggett tal-hgieg  jew metal bi xfar ma jista jitwahhal mal-

           mutur.

 

5.15    Il-Hoss mis-silencer jkun sa 94db/A imkejjel fuq skala ‘A’ ghal

           distanza ta’ nofs metru (20’’)

 

5.16    It-throttle irid ikun jinzel wahdu ghal pozizzjoni Idling.

 

5.17    Ic-cilindrata tal-mutur tkun mhux izghar minn 175cc sa 250cc/4

           Stroke jew sa 144cc/2 Stroke. Muturi b’cilindrata barra dawn il-qisien

           jithallew jikkompetu fil-Kampjonat tal-ASM sakemm johrog avviz

           ufficjali mil-Esekuttiv tal-ASM. Tista ssir klassi ghall Muturi

           b’cilindrata barra dawn il-qisien f’ 5.17 b’approvazzjoni tal-ASM

 

 

 

 

 

Sezzjoni Nru.6                     Scrutineering

 

6.1        Kull mutur irid jigi ccekkjat qabel il-kampjonat, dan jista jigi

             ccekkjat ukoll minn skrutineer tas-sezzjoni qabel kull tigrija. Dan

             jithalla jsuq jekk jinghata ‘Passed 

            Test’ mill- uffcjal tal-A.S.M. li jiehu hsieb is-Safety  tal-mutur u tar-

             Rider.

 

6.2        Kull Rider irid ikollu l-ghodda mehtiega biex ikun jista jigi ccekjat

              il-mutur mill-iskrutineer.

 

6.3        L-iskrutineer Izomm id-dritt li jiccekja s-safety ta kull mutur matul

              kull attivita tal-gurnata, tul

              il-kampjonat u sezzjonijiet tat-tahrig.

 

6.4        Il-Kumitat Organizzattiv izomm id-dritt li jiccekja l-ewwel tlett muturi

              rebbieha tal-gurnata, jew l-ewwel tlett muturi rebbieha wara kull

              tellieqa, jekk dawn ma jkunux skond ir-regolamenti permessi dawn

              jehlu penali kif imsemmija f’sezzjoni 1 Nru.11.

 

6.5        L-ebda reklam li jkun ta kompettizzjoni diretta ma l-

             isponsor ufficjaili tal-A.S.M., ma jista jintuza fuq il-mutur jew is-

             sewwieq.

 

6.6           Hemm penali ta’ €25:00 ghal kull min jitlef Ic-cavetta tal-gate tal-korsa.

 

 

 

Sezzjoni Nru.7 Punti generali u ohrajn.

 

 

7.1        Warning Flag u Black Flag:- (Ara 4.7)

             Black Flag lir-Rider. Jista jinghata penalita ohra mil-Kumitat Esekuttiv

             tal-ASM.

 

7.2        Trofies ghal kull Tigrija skond in-numru ta kompetituri fil-gurnata.

             Mhux aktar min tlett trophies jew nofs in-numru ta’ muturi prezenti fil-

             bidu tal-attivita.

            Jekk fil-bidu tal-kompetizzjoni jkun hemm 6 Kompetituri fi klassi jew 

             iktar, jinghataw 3 trofies,

             Jekk sa 5 Kompetituri fi klassi, jinghataw 2 trofies,

             Jekk sa 3 Kompetituri fi klassi, tinghata trofy wahda (1).

 

7.3          Talba ghal-Licenzja ghal Kompetizzjoni barra minn Malta.

L-ASM taccetta li tohrog licenzja lir-Rider/s jekk l-imgieba tar-Rider u hiliet ohra tkun tisodisfa il-kriterji mitluba mil-ASM.

 

 

Rimarki matul li Stagun.

 

 

Enter supporting content here